Kiedy odszkodowanie, zadośćuczynienie?

 

Jeżeli  w wyniku czyjegoś niewłaściwego  postępowania doznaliśmy szkody – polegającej  czy to na stratach w naszym mieniu, czy też szkody związanej z utratą zdrowia  – możemy domagać się od  osoby odpowiedzialnej za ten stan rzeczy odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

W ostatnim czasie odszkodowań dochodzimy najczęściej jeżeli zostaliśmy poszkodowani w wyniku wypadku komunikacyjnego bądź też w wyniku błędów medycznych. Nie są to jednak jedyne zdarzenia powodujące możliwość żądania  odszkodowania. Możemy przykładowo domagać się odszkodowania/zadośćuczynienia także, gdy zalano nasze mieszkanie, gdy nasz samochód uległ zniszczeniu na skutek nienależytego utrzymania drogi przez jej zarządcę, gdy  byliśmy ofiarą przemocy, gdy niesłusznie/bezprawnie zostaliśmy pozbawieni wolności, gdy podjęto wobec nas niesłuszne działania prawne przez organy władzy publicznej i w  wielu innych sytuacjach.

 

Jeżeli zatem uważamy, że jesteśmy poszkodowani w wyniku działań innej osoby lub jej bezczynności  – warto rozważyć, jakie środki prawne nam przysługują, aby naprawić doznaną przez nas szkodę.

 

Kiedy odszkodowanie?

 

Odszkodowanie ogólnie rzecz biorąc należy nam się jeżeli doznaliśmy strat w naszym majątku, tj. np. gdy zniszczono nasz dom, samochód, ubrania, inne przedmioty. Odszkodowanie przysługuje też, gdy na skutek danego zdarzenia za które odpowiedzialność ponosi inna osoba ponieśliśmy koszty leczenia (wynagrodzenie lekarzy, koszty leków, zabiegów, operacji), koszty dojazdów do placówek leczniczych, koszty korzystania z pomocy innych osób, utracilićmy pracę lub zmniejszyło się nasze wynagrodzenie, itd.  Oszkodowanie ma więc na celu zwrot wszystkich kosztów i wyrównanie wszystkich strat pieniężnych, jakie ponieśliśmy na skutek danego zdarzenia, np. na skutek wypadku samochodowego.

 

Kiedy zadośćuczynienie?

 

Zadośćuczynienie – tak jak odszkodowanie również polega na  wypłacie nam odpowiednich środków pieniężnych, jednak za inny rodzaj szkód, tj. za tzw. szkody niemajątkowe (krzywdy). Często bowiem na skutek różnych zdarzeń, np. wypadków powstaje szkoda nie tylko w naszym mieniu, ale także np. w naszej psychice, doznajemy negatywnych przeżyć – cierpień f izycznych i psychicznych, których nie można wycenić, a nawet w pełni złagodzić. Wówczas przychodzi nam z pomocą zadośćuczynienie, które ma służyć wynagrodzeniu tego właśnie rodzaju krzywd, które nie są ściśle związane z naszym majątkiem, lecz  z naszymi przeżyciami zarówno psychicznymi, jak i cierpieniami  bólami natury fizycznej, które często są długotrwałe, a nawet towarzyszą nam do końca życia.

 

Należy zaznaczyć, że w tej samej sprawie możemy jednocześnie domagać się wypłaty odszkodowania, jak i zadośćuczynienia.

 

Wypadki komunikacyjne

 

Naprawienia szkód możemy dochodzić  m.in.  jeśli zostaliśmy poszkodowani w wypadku  komunikacyjnym. Odszkodowania możemy żądać bezpośrednio od sprawy szkody, jednak zazwyczaj korzystniej jest wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie do  ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Niejednokrotnie sprawcy szkody lub ich ubezpieczyciele  w pierwszym odruchu odmawiają wypłaty odszkodowania, bądź też zaniżają kwoty należnego nam odszkodowania/ zadośćuczynienia. Często jest to zamierzone działanie mające na celu zniechęcenie nas do dalszych prób uzyskania odszkodowania. Nie musimy jednak przystawać  na propozycje, decyzje ubezpieczyciela i warto z nim negocjować, a ostatecznie wystąpić do sądu, który w sposób obiektywny oceni jakie odszkodowanie/ zadoścuczynienie nam się należy. Często też ubezpieczyciele już po wniesieniu sprawy do sądu zmieniają swoje stanowisko i zgadzają się na wypłatę wyższego odszkodowania, zawierając z nami ugodę.

Kancelaria prowadzi sprawy o wypłatę odszkodowania/ zadośćuczynienia na etapie przedsądowym, prowadzi negocjacje w celu polubownego uzgodnienia kwoty odszkodowania, a także zajmuje się profesjonalnie sprawami sądowymi, których celem jest  uzyskanie odpowiedniej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

Błędy medyczne

 

Jeżeli my lub nasi bliscy zostaliśmy poszkodowani w wyniku niewłaściwego leczenia/ nieodpowiednio przeprowadzonego zabiegu /operacji/ zaniedbań ze strony służby zdrowia – także możemy dochodzić naprawienia szkód poprzez wypłatę odszkodowania/zadośćuczynienia przez podmioty odpowiedzialne.

 

Nie zawsze jednak osobą odpowiedzialną i zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest lekarz/ pielegniarka, którzy bezpośrednio spowodowali szkodę, uszczerbek na zdrowiu. Bywa bowiem, że za błędy personelu medycznego odpowiada wyłącznie  jednostka, która tę osobę zatrudnia (szpital, przychodnia, inna jednostka lecznicza) i to do niej należy kierować nasze żądania.

 

Tak jak w przypadku innych szkód  personel medyczny/ jednostki lecznicze często próbują uchylić się od odpowiedzialności i twierdzą, że nie ponoszą żadnej winy.  Nie powinniśmy jednak w takiej sytuacji rezygnować z naszych żądań, lecz dokładnie przeanalizować sytuację, zasięgnąć porady specjalistów – prawników, innych lekarzy, którzy pomogą ocenić nam zasadność naszych żądań.

 

W toku ewentualnego procesu o wypłatę odszkodowania/zadośćuczynienia powoływany jest  niezależny biegły – specjalista w danej  dziedzinie, który analizuje akta sprawy, dokumentację medyczną, zeznania świadków, nasze wyjaśnienia, a następnie wydaje opinię, w której stwierdza, czy postępowanie personelu medycznego było prawidłowe. Jest to istotny dowód w sprawach dotyczących błędów medycznych.

 

W sprawach dotyczących błędów medycznych kancelaria reprezentuje zarówno pacjentów i ich rodziny, jak i lekarzy, pielęgniarki, szpitale, inne jednostki lecznicze.  Należy bowiem pamiętać, że w każdym przypadku konieczne jest wnilkiwe i wszechstronne rozważenie wszystkich okoliczności sprawy po to, by na jak najwcześniejszym etapie ustalić, czy postępowanie personelu medycznego było rzeczywiście niewłaściwe, niezgodne ze sztuką lekarską, czy też może personel dochował wszelkiej wymaganej  – w okolicznościach konkretnego przypadku – staranności, działając zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej, co oznacza że nie ponosi odpowiedzialności za daną szkodę.

Efektywnie i sprawnie rozwiążemy Państwa problemy.

Kontakt ze mną

BLOG /  Odszkodowania , zadośćuczynienia

+48 509 333 224

biuro@kancelariamadra.pl

Kancelaria Adwokacka Iwona Mądra - Sikora

 

DOBRY ADWOKAT WROCŁAW

ul Krawiecka 3 lok. 85

50-148 Wrocław

 

DOBRY ADWOKAT KĘPNO

ul. Warszawska 29

63-600 Kępno

 

tel.: 509 333 224

e-mail : biuro@kancelariamadra.pl

www : kancelariamadra.pl

NIP : 8971811490

REGON : 362097507

SIEDZIBA

KONTAKT

Polub naszą stronę na FB

 

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Iwona Mądra - Sikora

Sprawy o rozwód, alimenty, karne : Wieruszów, adwokat Ostrzeszów